onsdag 11 maj 2011

Naturlig intelligens - vad är det?

Det är inte helt lätt att definiera vad naturlig intelligens är men till begreppet brukar de mentala förmågorna att lära och förstå, att lösa problem samt att fatta beslut räknas. Andra begrepp som är starkt kopplade till naturlig intelligens är förmågan att resonera, att planera, att tänka abstrakt samt att förstå språk. Finns även de som inkluderar kreativitet, personlighet, kunskap och vishet i begreppet naturlig intelligens. Och vill man ytterligare bredda begreppet så finns det de som även inkluderar den intelligens som finns i naturen, exempelvis den kollektiva intelligensen som finns i myrsamhällen eller den ”intelligens” som får växter att fungera.

För mig finns det en stark koppling mellan hjärnans funktioner och intelligens. Jag har till exempel svårt att se att en växt kan vara intelligent. En växt kan möjligen ha en avancerad ”biologisk motor” som under lång tid genom det naturliga urvalet blivit mer och mer specialiserad och sofistikerad. Men många av de begrepp som jag förknippar med intelligens passar inte in på växter. För mig ingår det i begreppet intelligens att man ska kunna ha egna personliga tankar som inte någon annan har. För att dra parallellen till växtriket, en gran fungerar exakt likadant som alla andra granar. Visserligen kan det över tiden ske förändringar i granbeståndet men det är inte upp till varje enskild gran att fatta beslut om framtiden. Vi människor kan däremot genom att utifrån den information vi har lagrat i vår minnesbank resonera oss fram till vad vi vill göra och hur vi ska göra det. Vi kan i stor utsträckning planera vår framtid och de handlingar som krävs för att nå dit. Och har vi inte tillräckligt med information för att fatta rätt beslut så har vi (oftast) förmågan att avvakta med beslutet tills vi inhämtat mer information. Förmågan att kunna resonera kring vilket beslut som är det rätta eller felaktiga tyder på att vi inte går på instinkt, så som djuren, utan att vi faktiskt tänker på ett intelligent sätt. Vi förstår vilka konsekvenser respektive beslut får för oss men även vilka konsekvenser det får för vår omgivning.

En annan viktig av aspekt av intelligens är förmågan att kunna kommunicera med omvärlden. Utan vår förmåga att behärska tal- och skriftspråk skulle vi inte vara lika högt stående varelser som vi är idag. Utan förmågan att kunna kommunicera med varandra skulle vi inte ha samma möjlighet att föra vidare en generations kunskap till nästa, och vår samlade kunskap skulle därför ha svårt att växa.

Och när det gäller frågan om kunskap har en stark koppling till intelligens så är jag osäker. Kanske kan man vara intelligent utan att ha kunskap? Intelligensen kanske inte ligger i den kunskap man har utan i den förmåga hjärnan har att processa information? Vishet däremot är enligt mig ett mått på den kunskap man besitter. En vis man behöver nödvändigtvis inte vara bättre på att processa ny information men har en stor kunskapsbank och ett bra minne. Så möjligen kan man säga att förmågan att samla på sig kunskap och eventuellt i förlängningen bli en vis man förbättras om man är intelligent. När det sedan gäller begreppet vishet så är det ju även starkt kopplad till moral, en vis person brukar ju anses som vis just därför att den personen kan skilja mellan rätt och fel.

En persons kreativitet och personlighet tror jag till viss del är kopplad till intelligensen. Är man intelligent så är det även lättare att vara kreativ. Att vara kreativ är för mig att ha förmågan att tänka utanför gängse mönster och länka samman information på ett nytt och innovativt sätt. Och att då ha en intelligent hjärna som snabbt kan processa information tror jag underlättar. Även en persons samlade kunskaper, vishet, bidrar till den kreativa förmågan. En person med stor kunskapsbredd har större förmåga att koppla samman information på ett nytt och kreativt sätt än en person med mindre kunskap.

Om man jämför naturlig intelligens med artificiell intelligens så finns det ett par skillnader. För det första så är artificiella system mycket mer exakta än den mänskliga hjärnan. Ett intelligent system kan upprepa samma arbetsuppgift på exakt samma sätt gång efter gång, och i de flesta fallen betydligt snabbare än vad som är möjligt för en människa. En annan skillnad är att artificiella system inte glömmer, insamlad information finns kvar så länge det finns ledigt minne...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar