onsdag 11 maj 2011

Artificiell intelligens - vad är det?

Vad är artificiell intelligens (AI)? Det finns flera svar på den frågan. Men ett av svaren är att det är en vetenskap som har som mål att skapa maskiner som kan lösa uppgifter som skulle kräva intelligens om de utfördes av människor. En annan definition av artificiell intelligens är att det är forskning kring och skapandet av intelligenta agenter. En intelligent agent är i detta fall ett system som fångar upp intryck/signaler från omgivningen och utifrån detta handlar på så sätt att chansen att lyckas med handlingen maximeras. John McCarthy, som var den som myntade begreppet artificiell intelligens, definierade det som ”the science and engineering of making intelligent machines”. Datorforskarna Stuart Russel och Peter Norvig har tagit fram en modell för hur man kan kategorisera de olika typerna av intelligenta system. De delar in dem i följande fyra kategorier: system som tänker som människor, system som tänker rationellt, system som beter sig som människor och system som beter sig rationellt.

Begreppet artificiell intelligens föddes under en workshop anordnad av Dartmouth College 1956. Trots att det bara vara tio forskare på workshopen så kom den att bli en milstolpe. En av dem som av många brukar räknas som den artificiella intelligensens fader, John McCarthy, var en av deltagarna. I början fokuserade man på att utveckla generella intelligenta system, det vill säga system som inte var designade för att lösa uppgifter inom ett visst område. Man frångick dock detta tänk då antalet möjliga frågeställningar blev ohanterligt stort vilket i sin tur kom att kräva enorma datorresurser. Istället började man utveckla system som fokuserade på att lösa uppgifter inom ett specifikt område, så kallade expertsystem. Dessa kunde ha ett mycket avgränsat användningsområde, till exempel användes ett av de första systemen för att ställa diagnoser för blodsjukdomar. En fördel med expertsystemen, till skillnad från de generella systemen, var att de kunde förklara de steg de genomfört när de resonerat sig fram till ett visst svar. Nackdelen med expertsystem är att de inte kan lära sig av sina misstag. Dessutom kan det ofta vara svårt att ”fylla” dem med den kunskap som mänskliga experter besitter.

Man brukar tala om ”weak AI” och ”strong AI”. Ett system som har en intelligens som matchar eller överträffar den mänskliga har en ”strong AI”. Ett system med ”strong AI” beter sig mänskligt, vissa hävdar till och med att ett sådant system har en form av medvetande. Ett system med ”weak AI” har inte alla de mänskliga egenskaperna utan är begränsat till ett visst område. Expertsystem är ett exempel där ”weak AI” används.

Ett viktigt begrepp inom artificiell intelligens är begreppet suddig logik (även kallad oskarp logik från engelskans fuzzy logic). Det vanliga är att datorsystem jobbar med diskreta begrepp, som lång/kort eller varm/kallt. När man ska utveckla system med mänskliga egenskaper så är dock detta alltför fyrkantigt och omänskligt, därför behöver man system som kan hantera de mer ”luddiga” begrepp som vi människor använder. Så suddig logik använder man för att få system att förstå begrepp som ”nästan aldrig”, ”frekvent” och ”nästan alltid”.

Artificiella neurala nätverk (ANN) är ett annat centralt begrepp inom artificiell intelligens. Artificiella neurala nätverk försöker efterlikna hjärnans och nervcellernas funktion. ANN:s kan till skillnad från expertsystem lära sig av sina tidigare resultat. Ofta genomgår systemet först en inlärningsfas för att sedan när rätt kunskapsnivå nåtts börja arbeta med de uppgifter systemet var designat för. Det finns också system där man blandar ANN:s, suddig logik och expertsystem för att kombinera de olika metodernas styrkor.

Kommer vi någonsin att kunna bygga en maskin som är lika intelligent eller intelligentare än en människa? Jag tror det, även om det kanske dröjer långt tid. Man beräknar att det ca år 2020 kommer att vara möjligt att tillverka en processor och ett minne som matchar den mänskliga hjärnans. Men det krävs mer än processorkraft och minne för att skapa en intelligent maskin, det krävs också någon form av system som kan efterlikna vår hjärna och det är nog där svårigheten ligger!........... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar