söndag 1 april 2012

Evolutionsbiologi - absolut och relativ fitness

En vanlig beskrivning på vad fitness innebär lyder som följer: ”den förväntade andelen genkopior i nästa generation”. Fitness handlar alltså om överlevnad och reproduktion, det är ju dessa faktorer som påverkar i vilken omfattning en individs gener (alleler) förs vidare till nästa generation. En hög förmåga att överleva och reproducera sig leder till en hög fitness.

Absolut fitness utgår från en specifik individ. Man kan mäta individens absoluta fitness med avseende på t.ex. livslängd i år eller antal ungar. Det värde man får fram gäller dock endast för den organismen, det vill säga värdet säger ingenting om man inte är väl förtrogen med just den organismen. Relativ fitness å andra sidan ställer en enskilds individs fitness i relation till hela populationens medelfitness, det vill säga man delar absolut fitness med populationens medelfitness. På så sätt får man fram ett värde på fitness som går att jämföra mellan vilka organismer som helst.

Av dessa två fitness-begrepp är det relativ fitness som är viktigast för evolutionen. Detta då det måste finnas en variation av den relativa fitnessen för att selektion ska kunna ske. Om det inte finns någon skillnad i den relativa fitnessen så betyder det att alla individer har samma absoluta fitness, något som i sin tur innebär att det inte finns några selektionsmöjligheter. Men med en ökad skillnad i relativ fitness har vi också en ökad variation i populationen vilket i sin tur leder till ökade selektionsmöjligheter. Och selektion är ju en av grundpelarna inom evolutionsbiologin vilket gör relativ fitness till ett så viktigt begrepp.

Selektionen pressar fitnessen upp mot närmsta topp, selektionen har dock inte möjligheten att förutse vilken topp som är högst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar