lördag 3 mars 2012

Jämförelse mellan det engelska och det svenska enclosure-systemet

Jag ser att det finns många likheter mellan Sverige och England. Båda länderna behövde effektivisera sitt jordbruk och båda införde därför lagar som syftade till att slå samman mindre markstycken till större. De skillnader jag kan se utifrån kurslitteraturen är att man i England vid sidan av open-field systemet även använde sig av det så kallade infield-outfiled systemet. I infield-outfield systemet hade samhällena en gemensam åker och denna åker fick all tillgänglig gödsel. Den omkringliggande skogen eldade man i ett visst mönster, ofta i en 7-års cykel, och askan som blev strödde man på den gemensamma åkern. På så sätt kunde den gemensamma åkern ge skörd varje år.

Jag tolkar också litteraturen som att vi i Sverige till större del än i England genomförde skiftena genom lagstiftning. I England verkar det ha varit vanligare att beslut om skifte skedde spontant ute i byarna.

Jag skulle även tro att England har legat lite före oss när det gäller landskapets förändring, detta då ju industrialiseringen startade i England och sedan så småningom spreds till Sverige. Och industrialiseringen har varit en mycket stor faktor när det gäller hur vårt landskap förändrats.

En annan skillnad var också att man i England ofta planterade häckar runt sin mark, något som fortfarande präglar det engelska landskapet. I Sverige använde man sig istället av stenmurar.

Typiskt Engelskt landskap med häckar.

Källor:
Sveriges Nationalatlas 1994. Kulturlandskapet och bebyggelsen.

J. Chapman. Field System and Enclosures, The International Encyclopedia of Human Geography: Historical Geography.

Rural P. J. Duffy. Historical Geographies, The International Encyclopedia of Human Geography: Historical Geography.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar