söndag 4 mars 2012

Det revolutionärt-imperialistiska paradigmet - Sovjetunionen under det kalla kriget

Stalin kombinerade den strävan efter socialistisk imperialism som fanns bland de sovjetiska ledarna med sin egen mer militärstrategiska och säkerhetsinriktade imperialism. Stalin ansåg att landet behövde en säkerhetszon för att kunna klara framtida attacker. Och det Vladislav Zubok kallar för det revolutionärt-imperialistiska paradigmet i sin bok "A failed empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev" är alltså en kombination av viljan att sprida kommunismen och behovet av att ur ett säkerhetshänseende behöva expandera. Zubok skriver också att dessa två skilda motiv ofta var svåra att hålla isär för ledarna. En del motiverade landets expansion med att det var en form av kompensation för de enorma förluster landet gjort i kriget.

En viktig bakgrund till det revolutionärt-imperialistiska paradigmet var Stalins övertygelse att den kapitalistiska världen skulle förgöra sig själva och att socialismen sedan skulle spridas över hela världen. Han var också övertygad om att Sovjetunionen skulle bli indraget i krig snart igen.

Zubok anser också att det revolutionärt-imperialistiska paradigmet inte dog ut efter Stalin utan att konceptet levde kvar under hela det kalla kriget. Chrusjtjov var till exempel en mycket stark anhängare av det revolutionärt-imperialistiska paradigmet, kanske till och med mer än Stalin då han siktade på världen och inte bara på Europa och Asien. Redan under Chrusjtjovs tid började det dock växa fram en tveksamhet gentemot det revolutionärt-imperialistiska paradigmet bland vissa gruppen. Att tecken på att det revolutionärt-imperialistiska paradigmet fanns kvar ända fram till kalla krigets slut är Gorbatjovs stöd till kommunister utanför landets gränser, t.ex. i Mellanöstern och i Nicaragua.

Zubok skriver att det revolutionärt-imperialistiska paradigmet var djupt rotat bland de sovjetiska ledarna och att detta var ett hinder för dem som sökte détente, det revolutionärt-imperialistiska paradigmet var ju inte direkt förenligt med avspänningspolitik.Källa:
Zubok, Vladislav M., A failed empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev (University of North Carolina Press, 2009)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar