söndag 17 juli 2011

Vad krävs för att vulkanism ska upphöra? Och vad effekterna bli?

För att vulkanism ska upphöra krävs att de mekanismer som får magman att tränga upp ur jorden upphör. Om de tektoniska plattorna slutar att röra på sig så får vi inga divergerande eller konvergerande plattzoner, och det är ju främst vid dessa som vi har vulkanism. Men för att få plattorna att sluta röra sig skulle det krävas enorma förändringar i jordens inre. Idag ”flyter” ju litosfären med dess plattor på den mer vätskelika astenosfären. På något sätt måste astenosfären bli mer fast och förhindra att plattorna rör sig. Och för att astenosfären ska bli fast krävs att temperaturen sjunker. Och det är faktiskt så att temperaturen i jordens inre sjunker, detta på grund av ”bränslet” inte räcker hur länge som helst. Värmen kommer från radioaktivt sönderfall och det har en halveringstid på mer än 1 miljard år. Så det kommer att ta mycket lång tid innan jorden kyls av så pass mycket att de tektoniska plattorna slutar att röra på sig! Men när det sker så kommer det dels inte finnas några divergerande eller konvergerande plattgränser där vulkanism kan uppstå, dels så skulle det inte finnas någon het magma som kan ”driva” vulkanerna.

Och vad skulle då detta få för konsekvenser? Antagligen kan det få effekter för sammansättningen av vår atmosfär. Vulkanism är t.ex. en viktig faktor när det gäller att hålla koldioxidhalten på en jämn nivå. Detta sker via den så kallade långsamma koldioxidcykeln (karbonat-silikatcykeln), en process som är beroende av det tryck och den hetta som finns vid subduktionszoner. En del den koldioxid som tas upp av processen släpps sedan ut i samband med vulkanism. Men processen tar alltså hand om mer koldioxid än den släpper ut vi vulkaner. Så om denna process slutar att fungera på grund av att subduktionszonerna försvinner så får vi en ökad halt av koldioxid i atmosfären, något som givetvis påverkar klimatet. Kanske att vi skulle få så pass höga temperaturer att haven skulle förångas? Och antagligen skulle djur- och växtlivet se helt annorlunda ut mot vad det gör idag. Hur väl djur och växter skulle kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna beror nog på hur snabbt klimatförändringarna skulle ske. Om klimatförändringarna sker snabbare än djuren och växternas evolution så är risken stor att det bara är mycket enkla organismer som överlever.

Jag antar att en annan konsekvens av vulkanismens upphörande, och i och med det även plattrörelserna, är att nybildningen av bergskedjor skulle upphöra. Vi har inga plattor som krockar. Vi kanske skulle få ett flackare landskap i och med att det inte finns något som bygger upp, bara erosion som nöter ner. Fast hur erosionen kommer att se ut är ju svårt att sia om. Om vi får stora klimatförändringar så kanske också graden av erosion förändras. 

Karbonat-silikat cykeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar