lördag 3 december 2011

Varför studera religion?

Att studera religion är viktigt därför att den oavsett om du själv är religiös eller inte har haft och fortfarande har en enorm påverkar på den värld du lever i. Jag tar upp några viktiga områden nedan.

Religionen har haft en mycket stor påverkan på kulturen, och detta gäller såväl konsten som musiken, arkitekturen och litteraturen. I stort sett all konst före modern tid var skapad för att användas i religiösa sammanhang. Ofta var konstverken fyllda av religiös symbolik och religiösa symboler. Ofta utvecklades en speciell typ av konstform, till exempel ikoner eller målade glasfönster. Musik har använts flitigt i religiösa sammanhang, och mycket av denna musik har även nått utanför kyrkans domäner, till exempel används i Sverige psalmer i sammanhang utan religiös innebörd. Arkitekturen har påverkats av religionen till exempel i form av att den religiösa symboliken har använts som arkitektoniska detaljer. Religionen har givetvis varit en stor inspirationskälla för många författare och berättelser från heliga texter har ofta använts som återkommande teman i litteratur. Så utan kunskap om den religiösa kontexten så är det svårt, ja kanske omöjligt, att fullt ut förstå de olika formerna av kultur som finns i vårt samhälle. (McGrath, 2006: 322ff; Hinnells, 2010: 8-9)

Notre Dame

Religion har även påverkat den fysiska miljön vi lever i idag. Vi har i Sverige kyrkor, kyrkogårdar, prästgårdar, klockstaplar och andra kyrkliga byggnader ständigt närvarande i vår omgivning. Beroende på var i världen du befinner ser dessa fysiska byggnader och platser givetvis olika ut. Religionsstudier kan ge en bättre förståelse för den fysiska miljöns utformning. (McGrath, 2006: 327ff)

Religionen påverkar politiken och våra värderingar. Även i ett land där kyrka och stat är skilda så går det inte komma ifrån att de som styr landet och de som röstar är färgade av religiösa värderingar. Även en icke-troende i det förhållandevis sekulära Sverige är påverkat av det samhälle och den kultur han eller hon växt upp i, och det samhället och den kulturen är i sin tur påverkad av religionen. Sen är det givetvis så att det religiösa inflytandet över politiken är olika starkt i olika länder och i olika kulturen. Så för att förstå ett folks värderingar samt hur ett land styrs måste man ha en förståelse för religionen. (Hinnells, 2010: 7-8)

Religionen är en viktig del av mänsklighetens historia. Studerar man historia utan att ta religionen i beaktande så missar man en viktig aspekt. Många av de historiska skeendena blir svåra att förstå utan den religiösa dimensionen. Man säger ju att vi lär av historien, men om vi missar den religiösa aspekten så finns risken att vi drar fel slutsatser och så att säga lär oss fel. Genom att studera religionen kan vi också lära oss att förstå de krafter som finns inom religionen, och vad dessa krafter kan leda till. Dessa krafter kan leda till både gott, till exempel Gandhis antivåldskampanj, och ont, till exempel Israel-Palestinakonflikten. (Hinnells, 2010: 8-10)

En förståelse för olika religionen kan också få oss att bättre förstå andra människor. Vi blir ofta rädda inför det okända, och rädsla kan leda till rasism. Med en bättre förståelse för de olika religionernas olika seder och bruk så kan vi se att de oftast inte är mer annorlunda än våra egna, vi har bara olika sätt att utöva vår religion på. En ökad förståelse leder till en minskad främlingsfientlighet. (Hinnells, 2010: 9)

Vårt globaliserade informationssamhälle gör att vi nu oftare kommer i kontakt med för oss främmande kulturer och religioner. Detta gör att det är än viktigare att ha en kunskap om de olika religionerna. (Hinnells, 2010: 18)

Slutligen så kan religionsstudier ge den som är religiös en ökad kunskap om sin egen religion vilket i sin tur kan leda ens spirituella utveckling framåt. (Hinnells, 2010: 5)Källor:
McGrath, Alister E., Christianity. An Introduction. Second Edition. Oxford: Blackwell Publishing. 2006.

Hinnells, J. R., The Routledge Companion in the Study of Religion. Second Edition. New York: Routledge. 2010.

5 kommentarer: