måndag 14 maj 2012

Nyurbanism

Nyurbanismen (New Urbanism) är ett stadsbyggnadskoncept som kan sägas vara en reaktion på den typiska moderna amerikanska stadens utflytande villaområden och förslummade innerstadskvarter. Med nyurbanismen vill man skapa mer humana och mer diversifierade bostadsområden genom att planerna enligt följande huvudprinciper:
  • Grannskapet ska vara kompakt, promenadvänligt och ha blandade funktioner.
  • En stor del av de vardagliga aktiviteterna ska finnas inom gångavstånd från bostaden, det skall inte krävas bil för att leva i området. Vägnätet ska anpassas för de gående. Detta gynnar framförallt de yngre och de äldre och möjliggör en mer mixad åldersstruktur i området.
  • Det ska finnas en stor spännvidd på bostäder i grannskapet. Det ska finnas bostäder med olika upplåtelsetyper, storlekar, utformningar och prislägen. På detta sätt förbättras förutsättningarna för ett mixat grannskap när det gäller inkomst, etnicitet och ålder. Och enligt nyurbanismen gör detta att invånarna knyts närmare varandra och området vilket i sin tur leder till en äkta och genuin granngemenskap.
  • De publika kommunikationerna ska finnas inom gångavstånd från de boende. Publika kommunikationer ska vara ett attraktivt alternativ till bilen.
  • Kommunala, institutionella och kommersiella byggnader och aktiviteter ska inte placeras i kluster utanför grannskapet utan ska integreras i området.
Man försöker alltså att uppnå en gammaldags stadsbild genom en noggrann planering. Och jag tror att tanken är rätt även om jag inte är helt säker på att områden byggda enligt nyurbanismen kommer att lyckas uppnå dessa mål. Problemet som jag ser det är att de äldre områden som vi gillar, t.ex. Gamla Stan i Stockholm, har fått sin utformning och sin karaktär över en lång tid. Jag tror att det är mycket svårt att skapa denna typ av stadsmiljö på ett kommunalt stadsplaneringskontor, risken är stor att området kommer att kännas kitschigt. Dessutom är nog risken att områden som skapas i syfte att passa alla, eller i alla fall nästan alla, istället inte kommer att attrahera någon, att de så att säga blir alltför utslätade. Men med det sagt så tror jag ändå att det är rätt väg att gå, för alternativet är ju att skapa områden som är anpassade efter en typ av människor och där bilar prioriteras framför gående och kollektivtrafik. Med detta följer en ökad segregation, t.ex. genom byggandet av gated communities, samt ett ökat (miljöfarligt) bilberoende. De nackdelar som finns med nyurbanism ser jag som små jämfört med detta.

Ett exempel på fenomenen gentrifiering och nyurbanism är upprustningen av området Cabrini Green i Chicago. Området har under lång tid förfallit och brottsligheten har varit mycket hög och man planerar nu att rusta upp området. Tanken är att bygga blandade typer för bostäder för att på så sätt locka dit folk från olika socialgrupper. Man ersätter de tidigare enformiga och trista höghusen med lägre hus och med en mer blandad arkitektur. Parker och gångvägar anläggs. Även infrastrukturen förbättras och områdets vägar och kvarter ska integreras bättre med den övriga staden. Allt detta är sådant som kännetecknar nyurbanismen. Det ser attraktivt ut i filmen men man kan fråga sig om det räcker för att tvätta bort områdets dåliga rykte? Kanske området har stigmatiserats alltför mycket för att locka dit medelklassen? Fast å andra sidan var man ju tvungen att göra något åt det hårt nedslitna området. En annan sak man kan fundera över är vad som händer med de låginkomsttagare som tidigare bodde i Cabrini Green, även om det nya upprustade området ska ha bostäder i olika prisklasser och med olika upplåtelseformer så kan man fråga sig om de allra fattigaste verkligen kommer ha råd att bo där. Och om de har råd, kommer de då att känna sig välkomna? Kanske finns en risk att den här typen av upprustning bara flyttar problemet till ett annat område?

Det nya och gamla Cabrini Green. Det gamla höghuset i bakgrunden ska dock rivas.Källor:
Pacione, M. 2009. Urban Geography. Routledge.
Cabrini Green: Past and Present, 2006, http://www.youtube.com/watch?v=vlTfR74Xk2M.
New Cabrini Green Community, 2010, http://www.youtube.com/watch?v=cpxcHRSaqKY

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar