fredag 25 maj 2012

Nyliberalismen och staden

Nyliberalism är en politisk inriktning vars målsättning är att skapa ett liberalt ekonomiskt klimat, i detta ingår sådant som fri handel, privatisering och att begränsa myndigheternas inflytande. De nyliberala anser att detta är rätt väg att gå för ett land om man vill nå ekonomisk framgång och utveckling. När det gäller välfärdssamhället så vill man att skola, vård, omsorg och liknande ska privatiseras då man anser att offentlig verksamhet är ineffektiv. De som inte har råd att betala för detta hänvisas till släkt och vänner samt frivilligorganisationer. Nyliberalismen var stark i Sverige på 80- och 90-talet och kan ses som en form av motreaktion till de mer socialistiska strömningar som fanns årtiondena innan. Kanske att vi nu håller på att se ett minskat nyliberalt inflytande i Sverige? Tycker mig se alltfler negativa reaktioner på de privatiseringar som genomförts av t.ex. äldrevård, järnvägar och apotek.

I den urbana miljön finns det en debatt om huruvida kollektivtrafiken ska vara subventionerad eller inte, där de nyliberala anser att den blir billigast och effektivast om den drivs helt i privat regi medan motståndarna till detta anser att kollektivtrafiken bör subventioneras för att på så sätt underlätta för de ekonomiskt utsatta. Det är ju ofta de ekonomiskt svaga som är mest beroende av en fungerande och billig kollektivtrafik då de inte har samma möjlighet att äga en bil. På samma sätt finns det en konflikt kring om bostaden ska ses som en marknadsvara eller som något som är en medborgerlig rättighet, denna debatt har vi ju sett exempel på i Sverige där en del med nyliberal inriktning arbetat för att bostadsbyggandet och hyrorna helt ska styras av marknadskrafterna. En sådan bostadsmarknad skulle enligt mig leda till en ökad segregation med statskärnor som endast beboddes av de välbeställda. Till stora delar är ju detta redan ett faktum i många svenska städer. Och det är knappast förenligt med den allmänna trend som finns hos stadsplanerarna att arbeta för mixade bostadsområden

Rosengård. Leder nyliberalism till en ökad segregation?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar