fredag 25 maj 2012

John Keegan skriver avromantiserande och sakligt om krigets fasor

John Keegans bok The Face of Battle: A Study of Agincourt, Waterloo and the Somme känns oerhört gedigen och insiktsfull. På något sätt har han på bara dryga 300 sidor lyckats skapa en bok som täcker in det mesta när det gäller krigföringen och dess historia, låt vara på ett mycket översiktligt plan. Boken börjar med ett resonemang kring militärhistorien och dess akademiska utveckling, och Keegan visar här bland annat på hur pass svårt det är att avgöra vad som är rätt och vad som är fel i de historiska beskrivningarna. Han dissekerar olika exempel och visar på att de ofta är alltför romantiserande och vinklade.

Han går sedan över till att redogöra för tre olika slag mer i detalj, det handlar om slagen vid Agincourt, Waterloo och Somme. Slagen är väl valda då de är historiskt viktiga slag samt speglar tre olika tidsperioder, 1400-talet, 1800-talet respektive 1900-talet. Han redogör för slagen på ett mycket strukturerat och sakligt sätt, till exempel genom att gå igenom varje typ av konfrontationstyp var för sig, kavalleri mot kavalleri, kavalleri mot infanteri, artilleri mot infanteri osv. Givetvis tar han även upp aspekter så som t.ex. logistik, ledning och fysiska och mentala påfrestningar. Även om han tar upp tre specifika slag så är hans resonemang ofta generellt och därför giltigt för andra slag under den tidsperioden också.

Han avslutar boken med att titta framåt. Boken är dock skriven på 1970-talet så framtiden i det här fallet är snarare dagens nutid. Till exempel diskuterar han här helikopterns roll, något som var relativt nytt då. Man kan nog säga att den slutsats han drar här är att krigen går mot att bli alltmer skilt från det civila samhället. Tittar man bakåt så skilde sig inte krigen så oerhört mycket från det vanliga livet, låt så vara att det var i en betydligt större skala. Dåtidens samhälle var mer brutalt än idag och slagsmål och liknande var vanligt förekommande, och de vapen man använde i krig skilde sig inte så mycket från de verktyg man använde i det civila livet. Idag har detta ändrats, vårt samhälle har blivit mer civiliserat medan däremot slagfältet nu utkämpas långt bort och med vapen som inte på något sätt liknar något som den vanlige medborgaren kommer i kontakt med. Kriget har på så sätt blivit mer abstrakt.

Detta är en bok jag rekommenderar till alla som vill ha en kortfattad överblick över vår krigiska historia!......

Slaget vid Agincourt, ett av de slag Keegan tar upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar