torsdag 17 november 2011

Sydkorea och Moçambique - Jämförande analys av utvecklingsmöjligheter

Jag kommer i den här rapporten att jämföra de två länderna Sydkorea och Moçambique ur ett utvecklingsperspektiv. Då rapporten är alldeles för lång för ett blogginlägg så lägger jag bara ut en liten del av början här. Hela rapporten finns att läsa här:

http://www.scribd.com/doc/72904311

Här nedan kommer ett övergripande avsnitt från rapporten:

--------

Graferna i Bild 6 nedan ger en övergripande bild av hur Sydkoreas och Moçambiques utveckling har varit sedan 1970 enligt HDI och tre av dess index.

Bild 6. Grafer som visar Sydkoreas och Moçambiques utveckling enligt HDI-metoden sedan 1970-talet. Förutom utvecklingen enligt den totala HDI visas även utvecklingen för tre av dess underindex, utbildning, hälsa och inkomst. Med inkomst menas hör landets inkomst. De olika färgerna i graferna visar de olika utvecklingsstadier som finns enligt HDI-modellen, där rött är länder med mycket låg utveckling och blått är länder med mycket hög utveckling. Varje linje representerar ett land, och de två tjocka linjerna representerar Sydkorea (blå) och Moçambique (röd). Klicka för större graf.

I ovanstående grafer kan vi utläsa ett antal trender och se ett antal övergripande samband. Vi kan till exempel utläsa att Sydkorea har haft en utveckling som varit större än för de flesta andra idag högt utvecklade länder. På 70-talet hade Sydkorea ungefär samma HDI-index som till exempel Colombia eller Tadzjikistan medan landet idag befinner sig på samma nivå som till exempel Belgien och Japan. Sverige har som jämförelse sedan 70-talet endast ökat 112 punkter på HDI-indexet medan Sydkorea ökat 309 punkter. Vi kan också se att jämfört med de andra mycket högt utvecklade länderna (mörkblå) så ligger Sydkorea idag mycket högt när det gäller utbildning men betydligt lägre när det gäller hälsa och inkomst. Man skulle kunna tolka detta som att det finns en viss eftersläpning i ekonomin, det vill säga att Sydkoreas satsning på hälsa och utbildning ger en positiv effekt på ekonomin men att den fulla effekten inte kommer omedelbart.

När det gäller Moçambique så ser vi att dess HDI-index har ökat men att landet trots detta under hela perioden tillhört ett av de absolut minst utvecklade länderna. Vi kan också se att utvecklingstakten har varit betydligt lägre än för Sydkorea, undantaget utbildningsindexet där Moçambique haft en mycket kraftig utveckling. Vi kan också se att kurvorna för Moçambique är betydligt ojämnare än de för Sydkorea och i vissa fall har Moçambiques utveckling varit negativ vilket Sydkoreas aldrig varit. Moçambiques negativa HDI under början på 80-talet beror troligtvis till stor del på det inbördeskrig som rådde vid den tiden. Landets förhållandevis starka utveckling inom utbildningsområdet, om än från mycket låga nivåer, beror antagligen på många faktorer. En av dessa faktorer är den insats inom utbildningsväsendet som befrielserörelsen Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) har gjort. Redan innan landet blev självständigt så arbetade Frelimo för att förbättra utbildningen och man fortsatte detta arbete efter självständigheten.

-------

Hela rapporten finns alltså här:
http://www.scribd.com/doc/72904311

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar